Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten die wij aanbieden of een bestelling plaatst. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1 A&A Music: A&A Music B.V., gevestigd aan de Transistorstraat 101, 1322 CL te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39077920. 
1.2 Account: de online omgeving, waar Klant gebruik van kan maken op de Website van A&A Music.
1.3 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 
1.4 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst sluit met A&A Music en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.5 Klant: Consument en Zakelijke Klant gezamenlijk.
1.6 Overeenkomst: iedere afspraak of Overeenkomst tussen A&A Music en Klant, en waarvan onderhavige voorwaarden onderdeel uitmaken.
1.7 Website: de website van A&A Music, te raadplegen via noizevizion.com inclusief alle bijbehorende (sub)domeinen.
1.8 Zakelijke Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst sluit met A&A Music en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van A&A Music zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor A&A Music slechts bindend indien en voor zover deze door A&A Music uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 

Artikel 3. Registratie

3.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeld mogelijkheid op de Website. 
3.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
3.3 Klant dient zijn inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. A&A Music is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het Account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
3.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of A&A Music daarvan in kennis te stellen, zodat A&A Music gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 4. Prijzen en informatie

4.1 Alle op de Website vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
4.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
4.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. A&A Music kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van A&A Music afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer-en typefouten.
4.4 A&A Music kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 5. Totstandkoming Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van A&A Music en het voldoen aan de daarbij door A&A Music gestelde voorwaarden. 
5.2 Indien Klant het aanbod via elektronisch weg heeft aanvaard, bevestigt A&A Music onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
5.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft A&A Music het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
5.4 A&A Music kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien A&A Music op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te stellen, zoals vooruitbetaling te verbinden.      

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door A&A Music is ontvangen, stuurt A&A Music de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe. 
6.2 A&A Music is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
6.4 Indien A&A Music de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Voor Consumenten geldt dat zij in dat geval akkoord kunnen gaan met een nieuwe leverdatum of de mogelijkheid krijgen om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Voor Zakelijke Klanten geldt dat in overleg met A&A Music een nieuwe leverdatum wordt afgesproken dan wel de mogelijkheid wordt geboden om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.5 A&A Music raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader Artikel 9 welke van toepassing is op Consumenten, en Artikel 10 welke slechts van toepassing is op Zakelijke Klanten.
6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over op Klant bij overdracht van de producten.
6.7 A&A Music is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos retour te sturen.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een Consument is. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. 
7.2 Consument heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met A&A Music binnen dertig (30) dagen, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Dit herroepingsrecht vervalt in de volgende situaties:

  • Levering van audio- en video-opname, zoals cd’s en dvd’s, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • Levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, bijvoorbeeld ondergoed, en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • Levering van producten die op maat zijn gemaakt, bijvoorbeeld T-shirts die bedrukt zijn volgens specificaties van de Consument;
  • Levering van toegangskaarten voor shows en festivals, want de kaarten hebben betrekking op vrijetijdsbesteding waarbij in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.

7.3 De herroepingstermijn gaat in op de dag nadat Consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • Indien Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag nadat Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • Indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag nadat Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

7.4 Consument dient de retourkosten zelf te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft A&A Music een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Consument zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren. 
7.5 Binnen de in lid 2 van dit Artikel bedoelde herroepingstermijn zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het is Consument niet toegestaan om verder te gaan met de behandeling van het product dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken of de werking van het product vast te stellen. Bij niet-naleving van deze bepaling, is Consument aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. 
7.6 Consument kan de Overeenkomst conform de in lid 2 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping, welke te vinden is in Bijlage 1 van de Algemene Voorwaarden (digitaal) te zenden aan A&A Music, of op andere ondubbelzinnige wijze aan A&A Music kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. A&A Music bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Consument nog 30 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 2 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. Producten kunnen geretourneerd worden naar: Noize Vizion Store, T.A.V. Retour, 
Casablancaweg 12-D14, 1047 HP
 Amsterdam, Nederland.
7.7 Reeds door Consument (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Consument op dezelfde wijze als dat Consument de bestelling heeft betaald. Indien de volledige bestelling wordt geretourneerd, krijgt Consument zowel de productprijs als de (standaard) verzendkosten voor de heenzending terug. Indien slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd, ontvangt Consument de verzendkosten voor de heenzending niet terug. Als Consument gekozen heeft voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft A&A Music de bijkomende kosten ten aanzien van de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij A&A Music aanbiedt het product zelf af te halen, mag A&A Music wachten met terugbetalen tot A&A Music het product heeft ontvangen of tot Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
7.8 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 8. Betaling

8.1 Klant dient betalingen aan A&A Music volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. A&A Music is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na levering.
8.2 Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van een Overeenkomst voldoet, is A&A Music gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
8.3 Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Klant, nadat Klant door A&A Music is gewezen op de overschrijding van de betalingstermijn en A&A Music de Klant hierna een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is A&A Music gerechtigd de door A&A Music gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een Consument is.
9.2 A&A Music staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat A&A Music er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Consument binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt A&A Music daarvan, bij voorkeur schriftelijk, in kennis te stellen.
9.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, wordt het product na overleg met Consument hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Consument betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Garantie bij zakelijke aankopen

10.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een Zakelijke Klant is.
10.2 A&A Music staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Indien specifiek overeengekomen, staat A&A Music er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
10.3 Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Zakelijke Klant binnen uiterlijk veertien (14) dagen na levering A&A Music daarvan in kennis te stellen. Doet Zakelijke Klant dit niet, dan kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc., indien het product defect geleverd is.
10.4 In afwijking van het in lid 3 van dit artikel gestelde en afhankelijk van welke termijn eerder valt, geldt de garantie op afgeleverde producten tot aan de dag van het evenement waar Zakelijke Klant deze producten zal aanbieden.
10.5 Indien A&A Music de klacht gegrond acht, worden na overleg met Zakelijke Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels) vergoed.

Artikel 11. Klachtenprocedure

11.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel 9 of Artikel 10) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van A&A Music, dan kan hij bij A&A Music via het contactformulier op de Website, telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.
11.2 A&A Music geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal A&A Music binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
11.3 Consument kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een Zakelijke Klant is. 
12.2 De totale aansprakelijkheid van A&A Music jegens Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst door Zakelijke Klant betaalde prijs (inclusief btw), met een maximum van € 500,- (inclusief btw).
12.3 Aansprakelijkheid van A&A Music jegens Zakelijke Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op A&A Music jegens Zakelijke Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Enige in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van A&A Music.
12.5 De aansprakelijkheid van A&A Music jegens Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Zakelijke Klant A&A Music onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en A&A Music ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat A&A Music in staat is adequaat te reageren.
12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Zakelijke Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij A&A Music meldt.
12.7 In geval van overmacht is A&A Music niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Zakelijke Klant ontstane schade.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud zakelijke aankopen

13.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van A&A Music totdat alle vorderingen die A&A Music op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
13.2 Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang het eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
13.3 Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van A&A Music te bewaren.
13.4 A&A Music is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Zakelijke Klant aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
13.5 Zakelijke Klant zal A&A Music te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van A&A Music.

Artikel 14. Persoonsgegevens

14.1 A&A Music verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacyverklaring.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien Klant een Consument is laat deze rechtskeuze de bescherming die Klant op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet. 
15.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin A&A Music gevestigd is.
15.3 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
15.4 Onder “schriftelijk" wordt in deze voorwaarden ook communicatie per e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Adres
A&A Music B.V.
Transistorstraat 101
1322 CL Almere

E-mail: [email protected]

KvK-nummer
14118199

BTW-nummer 
810354421 B01

---------------------------------------------------

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Download het modelformulier voor herroeping hier

Aan: 
Noize Vizion 
T.A.V. Retouren
Casablancaweg 12-D14 
1047 HP Amsterdam
Nederland

E-mail: [email protected]

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box